O projekte MVP

Národné projekty „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“ (ITMS: 26110130083, 26140130013; ďalej MVP na ZŠ) a „Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách“ (ITMS: 26110130084, 26140130014; ďalej MVP na SŠ) sú vypracované v súlade s Operačným programom Vzdelávanie Ministerstva školstva Slovenskej republiky zvlášť pre Bratislavský kraj (Cieľ Regionálna konkurencia schopnosť a zamestnanosť) a zvlášť pre ostatné kraje Slovenskej republiky (Cieľ Konvergencia). Základným zámerom projektov je pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy - prispôsobenie vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.

Špecifickými cieľmi projektov je inovovať a modernizovať obsah, metódy a výstupy vyučovacieho procesu pre nové kompetencie práce v Modernej škole 21. storočia. Zároveň je cieľom zvyšovať podiel učiteľov participujúcich na programoch ďalšieho vzdelávania s cieľom získania a rozvoja ich kompetencií potrebných pre vedomostnú spoločnosť. Cieľovými skupinami projektov bude vyše 6 850 učiteľov ZŠ a SŠ ako primárna cieľová skupina a 347 000 žiakov ZŠ a SŠ ako sekundárna cieľová skupina. Projekty sú realizované v rokoch 2008 až 2013 a ich realizátorom je Ústav informácií a prognóz školstva.

Ako projekt prebieha?

Z pohľadu účastníka projektu ste zapojený do vzdelávania učiteľov v oblasti modernizácie vzdelávacieho procesu na báze využívania IKT pozostávajúceho z troch modulov:
1.modul - Digitálna gramotnosť učiteľa (rozsah 18 hod., z toho: 12 hod. prezenčne + 6 hod. dištančne pre mierne pokročilých, resp. 12 hod., z toho: 6 hod. prezenčne + 6hod. dištančne pre pokročilých)
2. modul - Moderná didaktická technika v práci učiteľa (rozsah 24 hod., z toho18 hod. prezenčne + 6 hod. dištančne)
3.modul - Využitie IKT v danom predmet (rozsah 64 hod., z toho 30 hod. prezenčne + 24 hod. dištančne + 10 hod. záverečná práca)

zdroj: www.modernizaciavzdelavania.sk