ON-LINE ÚLOHY

On-line úloha A1

Navrhnite projekt na ľubovoľnú tému Štátneho vzdelávacieho programu z biológie.
Návrh projektu by mal obsahovať rozpracované:
- ciele
- kompetencie
- metódy
- prostriedky
- úlohy pre žiakov
- hodnotenie žiakov

+

Frekventant sa oboznámi s dokumentom „Organizácia záverečných prác“, ktorý je k dispozícii v menu Záverečná práca a skúška/Pokyny a Dokumenty

On-line úloha A2

Spracujte vybranú tému z biológie na vyučovaciu hodinu pre interaktívnu tabuľu (podľa dostupnosti softvéru) v rozsahu 5 – 8 strán.
K vyučovacej hodine napíšte krátku metodiku jej realizácie (ciele, kompetencie, metódy, prostriedky, formy, didaktický postup).
ALTERNATÍVA
S využitím digitálneho obsahu Planéta vedomosti pripravte vyučovaciu hodinu priamo na portáli. K navrhnutej vyučovacej hodine spracujte metodiku jej realizácie (ciele, kompetencie, metódy, prostriedky, formy, didaktický postup). V textovom dokumente použite aj náhľady obrazoviek vami pripraveného vzdelávacieho obsahu v prostredí Planéta vedomostí.

+

Frekventant absolvuje dištančnou formou seminár k záverečnej práci v rozsahu 10 hodín, ktorý je k dispozícii v menu Záverečná práca a skúška/Dištančný seminár.