ON-LINE úlohy

Vypracované on-line úlohy nahrať na stránku www.modernizaciavzdelavania.sk vždy do príslušnej úlohy.

Termín odovzdania je do ďalšieho stretnutia.

- biližšie informácie o on-line úlohách nájdete v sekcii "materiál na školenie"

Vypracovať po 1. stretnutí

On-line aktivita A1

Vytvorte tri rôzne zábery digitálnym fotoaparátom. Súbory s fotografiami preneste do počítača. Súbory premenujte na tvar: priezvisko_*.jpg. Na jednej z fotografií vytvorte výrez časti záberu a uložte ho pod názvom vyrez.jpg. Všetky zábery zmenšite na veľkosť 320x240 bodov. Štyri súbory s fotografiami uložte na server pod názvom: A1_priezvisko.zip.

On-line aktivita A2 

Vytvorte zvukový záznam výučbového charakteru. Výslednú nahrávku uložte na server vo formáte.WAV, lebo MP3 pod názvom: A2_priezvisko.wav

Vypracovať po 2. stretnutí

On-line aktivita A3      viac >>

Vytvorte krátky videozáznam využiteľný vo vzdelávaní. Videosúbor s maximálnou veľkosťou 1MB uložte na server pod názvom: A3_priezvisko.wmv.
 

On-line aktivita A4    viac >>

Vytvorte prípravu pre učiteľa na vzdelávaciu aktivitu s využitím interaktívnej tabule. Textový súbor s prípravou uložte na server pod názvom: A4_priezvisko.docx.

Vypracovať po 3. stretnutí

On-line aktivita A5 (prírodovedné predmety)   viac >>

Spracujte návod na konkrétny experiment pre demonštrovanie vybraného javu vo vašom predmete, pri ktorom budete snímať veličiny pomocou počítača. Návod má obsahovať ciele experimentu, pomôcky, priebeh realizácie a výklad učiteľa. Návod na experiment uložte na server pod názvom: A5_priezvisko.docx

On-line aktivita A5 (humanitné predmety, I. st, geografia)   viac >>

Vyhľadajte na slovenskej stránke geocachingu https://www.geocaching.sk tri zaujímavé skrýše v okolí vášho pôsobiska. Stručne opíšte zameranie skýš. Opis skrýš uložte na server pod názvom: A5_priezvisko.docx.

Ako bonus môžete priložiť fotky z nájdenej skrýše, ktorú navštívite.

On-line aktivita A6     viac >>

Spracujte vaše osobné zamyslenie sa nad významom modernej didaktickej techniky v práci učiteľa a pri modernizácii vzdelávacieho procesu na vašej škole. Úvahu vo forme textového dokumentu (približne jedna strana A4) uložte na server pod názvom: A6_priezvisko.docx.